Unia Europejska 2022-03-10T13:52:15+00:00

Unia Europejska

Iwona Halak realizuje projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19; „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację  działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

Planowane efekty: wprowadzenie nowych dwóch usług – ZAMGŁAWIANIE ULV, NAUKA PŁYWANIA

Wartość projektu: 66 377 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 56 050 PLN